Hakkımda

Almanya’nın Offen­bach şehrinde dünyaya gelen Safiye Can, ortaöğre­ti­mi ve liseyi Offenbach’da, üniver­site eğiti­mi­ni ise Frank­furt Goethe Üniver­sitesinde felsefe, hukuk ve psikanal­iz bölümünde tamam­ladı. Aile­si Sam­sun­lu ve Çarșam­balıdır.
Çerkez köken­li yazar, Abzeh boyun­dandır. Abzeh boy­ların­da Huaj (Baba tarafı) ve Meretko (Anne tarafı) adın­da sülal­eye men­sup yazarın kısa öz geçmişi:

2002 sen­esin­den bu yana Alman­ca yazdığı şiir­leri ve öykü­leri ile sahne alan şair, birçok der­gi, gazete ve antolo­jide yer aldık­tan son­ra 2014 yılın­da Rose und Nachti­gall (Gül ile Bül­bül) adlı ilk şiir kitabını yayım­ladı. Gül ile Bül­bül metaforunu Alman ede­biy­atı­na adapte eden şairin kitabı ilk haf­ta­da ikin­ci baskıya gir­erek Best­seller, 2020 sen­esinde de Longseller unvanını kazandı.

Diese Hal­testelle hab ich mir gemacht (Bu Durağı Ben Kendim Yap­tım) adlı ikini­ci şiir kitabını ve Kinder der ver­lore­nen Gesellschaft (Kayıp Toplumun Çocuk­ları) adlı üçünçü şiir kitabını yayım­layan şairin her şiir kitabı Best­seller statüsüne ulaştı. Yazarın öykü­leri ve Türkçe­den Alman­caya çeviri şiir­leri de mev­cut: Safiye Can Ataol Behramoğlu’nun seçilmiş şiir­leri­ni Im Herzen ein Kind in der Tasche ein Revolver (Yüreğimde Bir Çocuk Cebimde Bir Revolver) adı altın­da alman ede­biy­atı­na kazandırdı.

Ede­biy­at din­leti­leri ile Almanya, Isviçre, Avus­tu­rya ve Amerika’da tanılan yazar, 2004 yılın­dan bu yana çocuk­lar için Şiir Atolye­si düzen­liy­or – 2014’den itibaren Dichter-Club (Şair­ler-Kulübü) adı altın­da.

Almanya PEN Merkezi, Alman yazarlar Bir­liği ve Alman Çevir­men­ler Bir­liği üye­si olan Safiye Can, ABD North­ern Ari­zona University’de ve Almanya’nın fark­lı Ünüver­sitelerinde şiir hakkın­da eğitim­ler ver­di. Şiir­leri (Türkçe har­iç) Ingilizce, Bul­gar­ca, Çekçe, Fran­sız­ca, Ara­pça, Çerkezce, Çince gibi birçok dile çevrildi.

2022 yılın­da Çin Halk Cumhuriyeti’nde yayım­lanan Ren­di­tion of Inter­na­tion­al Poet­ry Quar­ter­ly Dergisi’nin 106. sayısın­da yayım­lanan şiir­leri, Ren­di­tion of Inter­na­tion­al Poet­ry Quar­ter­ly Mag­a­zine por­talın­da yayım­landı. Kültür­ler­arası Ede­biy­at Şiir Seçk­isi kap­samın­da “Çağ­daş Türk Şiir Antolo­jisi 2001–2021” kitabı Çin Halk Cumhuriyeti’nde Shan­dong Ede­biy­atı ve Sanat Yayınevi tarafın­dan yayım­lanan antolo­jide yer aldı.