Werner Söllner

Dichter Werner Söllner_Safiye Can

 

 

 

 

Wern­er Söll­ner ve Safiye Can
© Hes­sis­ches Lit­er­atur­fo­rum, Frank­furt 2012

 

Bir­lik­teliğin Şarkısı

Hep gülmek gelir içim­den
biz beraberken
Bazen yorgunum­dur
bazen kör

Bazen kör­lük gelir
biraz da görmek­ten
Bazen ikimizi görürüm
hiçbir yere giderken

Bazen ked­er
taş­tan kalbine hapseder
Bun­dan böyle biz ikimiz
kali­v­ersek ya böyle yal­nız

 

»Der Schlaf des Tromm­lers« adlı şiir kitabın­dan, Yayınevi: »Ammann Ver­lag«, Zürih/İsviçre, 1992 (2. Baskı 1996),
ISBN 3−250−10359−4.
Şiirin orji­nal adı »Lied vom Zusam­men­sein«; ilk defa Türkçe’ye çevril­di.
Şiir: © Wern­er Söll­ner
Çeviri/Übersetzung: © Safiye Can

Özgeçmiş:

Wern­er Söll­ner 1951 yılın­da Romanya/Hora‘da doğ­du. Den­eme yazarı, şair ve çevir­men. Üniver­site eğiti­mi son­rası Bükreş‘te yayinevi editör­lüğü yapan Söll­ner, 1982 sen­esin­den son­ra yazar ve çevir­men olarak Frankfurt’ta yaşamını sürdürm­eye başladı. 1983–84 yılın­da Frank­furt Goethe-Üniversitesi‘nde, daha son­ra Amerika‘da Dart­mouth Kole­jinde ve Ober­lin Kole­jinde öğre­tim görevlisi olarak çalıştı. Almanya‘da birçok ede­biy­at ödülüne layık görülen Söll­ner, 2002‘den 2010‘a kadar Frankfurt’ta bulu­nan Hes­sen Ede­biy­at Bürosu‘nun yöneti­cil­iği­ni üstlen­di. 2010‘dan bu yana Frankfurt’ta „L. – Der Lit­er­atur­bote“ ede­biy­at der­gisinin redak­tör­lüğünü yapıy­or ve yazar olarak yaşamını sürdürmek­te. Şiir­leri Ingilizce’ye, Fran­siz­ca’ya, Italyan­ca’ya vb. dillere çevril­di. Söll­ner eşi ve köpeği ile Frankfurt’ta yaşamakta.

Gün­celleştirme: Wern­er Söll­ner 19 Tem­muz 2019’da Frankfurt’ta vefat etti.