30 Nov

Antoloji duyurusu / Anthologieausschreibung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alman­ca yayım­lanacak olan şiir antalo­jisi için duyu­ru:
 

- Alman­ca konuşulan ülkel­erde yaşayan veya yaşamış olan türk/türkiyeli şair­lere sesleniyorum
— Lüt­fen katil­mak isteyen şair­ler en az 3 en fazla 15 şiiri “Antalo­ji” başlığı altın­da (hep­si tek bir word dosyasın­da olma suretiyle) mail adres­ime gön­der­sin: cansafiye@hotmail.com (şiir­lerin toplamı mümkün mer­tebe 30 say­fayı geçmesin)
— Şiir­ler alman­ca olmalı, çeviri şiir de olabilir
— Şiir­ler türkçe’den almanca’ya çeviri şiirse orji­nali ile bir­lik­te gön­derin ve mut­la­ka çevir­menin adını da belirtin. Çeviri şiir­ler hatasız olmalı
— Somut şiir dahil olmak üzere her şiir türü ve konu gönderilebilir
— Daha önce yayım­lan­mamış olan şiir­ler ter­ci­htir. Gön­derdiğiniz şiir daha önce baş­ka bir yayınevin­de yayım­lan­mışsa şiirin altı­na mut­la­ka yayın tar­i­hi­ni ve yeri­ni belirtin. Bu durum­da şiirin hakkı sizde olmalı veya yayım­lat­mak için izin almış olmanız gerekir (şiirn der­gi veya antolo­jil­erde yayım­lan­mış olması biz­im için sorun değil)
— 4–5 satırı geçmeye­cek bir özgeçmiş ekleyiniz. Artı: adresiniz, mail-adresiniz, mümkünse tele­fon numaranız, varsa websiteniz
— Şiir­lerin hak­ları tamamıy­la şair­lerde kalacak
— Katılan şair­lere en az bir antolo­ji gön­der­ile­cek.
(Daha fazla isteyen­ler her zaman yayinevin­den %30 indirim­li ala­bilir)
- Şair­ler elbette katılım ücreti gibi hiçbir ücret öde­meye­cek! (Lüt­fen katılım ücreti isteyen hiçbir alman yayınevine şiir­lerinizi göndermeyin!)
— Antolo­ji için kab­ul görülmeyen şair­lere özel mail gön­deremiy­oruz, eğer şiir(ler)iniz seçilmişse elbette hab­er­dar ede­ceğiz.
ve antolo­ji çalış­ması süre­si içinde de sizin­le irt­iba­ta geçe­ceğiz. Ayrı­ca eser­lerinizin antolo­jide yayın­lan­ması­na izin verdiğinize dair imzanızı da isteyeceğiz.
- Şiir­leri né kadar tez gön­dere­bilirs­eniz biz­im için o kadar iyi. Katılım için gön­dere­bile­ceğiniz son tar­ih: 30.11.2013

ĺlgi duyan ve ön konuş­masını yapıp anlaştığım iyi bir alman yayınevi var ama elde ettiğimiz sonu­ca göre daha büyük bir yayınevine de yönelebilir­im (Dosya hazır olmadan anlaş­ma imza­la­mak mümkün değil). Bu bil­giyi lüt­fen say­fanız­da pay­laşın ve/veya tanıdığınız ve kalem­ine güvendiğiniz şair­lere gön­derin ki böyle büyük bir pro­jede eksik olma­ması gereken her yazarımıza ulaşa­bilmiş olalım. Lüt­fen gön­derdiğiniz kişi şair olsun. Kesin­lik­le „Ben­im de birkaç şiir yazmışlığım vardı“ kıvamın­da şiir aramıy­oruz! Kitap titi­z­lik­le hazır­lanacak, Üniver­site kütüphaneler­ine sunulacaktır.

Kitap kapağı çalış­ması için ilgi duyan arkadaşlar çalış­malarını mail adres­ime gönderebilir. 

Kitap Almanya ve Almanya dışın­da­ki kitap fuar­ların­da tanıtıla­cak. Ayrı­ca bu pro­je ile bir­lik­te tanıtım için çeşitli din­letil­er düzen­leme şansımız doğacak.
Mak­sat: Şair­ler­im­izin sesi­ni duyur­mak, okut­mak, tanıt­mak, yeniden hatir­lat­mak ve okuyu­cuya hep­imizin bir­lestiği tek bir kitap sun­abilmek vs.

Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler
Safiye Can

                                      ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Teil­nah­mebe­din­gun­gen an der Lyrikanthologie

 • Teil­nehmen kön­nen im deutschsprachigem Raum lebende Dich­terIn­nen mit türkischem Migra­tionsh­in­ter­grund. Auch Dichter, die einst in den besagten Län­dern lebten, kön­nen teilnehmen.
 • Bitte min. 3 max. 15 Gedichte mit dem Betr­e­ff „Antholo­gie“ an die Mailadresse: cansafiye@hotmail.com schick­en. Die Gedichte müssen alle in ein­er einzi­gen Word-Datei sein und soll­ten die Länge von ins­ge­samt 30 (übliche Word-) Seit­en nicht überschreiten.
 • Die Gedichte müssen deutschsprachig sein. Auch Über­set­zun­gen aus dem Türkischen ins Deutsche sind möglich.
 • Falls es sich um Über­set­zun­gen han­delt, schick­en Sie bitte auch die Orig­i­nale mit dem Namen und der Kurzvi­ta des Übersetzers/der Übersetzer.
 • Alle lyrischen Gat­tun­gen, inklu­sive konkrete Poe­sie sowie exper­i­mentelle Lyrik sind willkom­men. Je mutiger und bunter umso besser!
 • Bish­er unveröf­fentlichte Gedichte wer­den bevorzugt. Bei zuvor in einem Buch veröf­fentlicht­en Gedicht­en schreiben Sie bitte Veröf­fentlichungs­da­tum und Ort/Verlag dazu, insofern Sie aber die Erlaub­nis für eine Veröf­fentlichung bei uns bere­its einge­holt haben bzw. die Rechte der Gedichte bei Ihnen liegen. (Veröf­fentlichun­gen in Lit­er­aturzeitschriften oder im Inter­net stellen für uns kein Prob­lem dar.)
 • Fügen Sie bitte Ihre Kurzvi­ta mit etwa 4–5 Zeilen bei sowie Ihre Anschrift, E‑Mail-Adresse, evtl. Tele­fon­num­mer und falls vorhan­den Autorenwebsite.
 • Die Rechte der Gedichte verbleiben bei den Dichtern.
 • Jed­er Teil­nehmer erhält min. ein Freiex­em­plar (jede weit­ere Antholo­gie kann jed­erzeit zu einem Autorenra­batt von 30% vom Ver­lag bezo­gen werden)
 • Wenn Sie in die enge Auswahl kom­men, wer­den Sie nach Ablauf der Ein­sende­frist von uns kon­tak­tiert. Absage­briefe wer­den wir aus Zeit­grün­den nicht schick­en kön­nen, daher bit­ten wir jet­zt schon um Verständnis.
 • Je eher Sie uns Ihre Gedichte zukom­men lassen, umso bess­er ist es für unsere Pla­nung. Die Ein­sende­frist ist 30.11.2013.
 • Gesucht wer­den Gedichte – bitte haben Sie Ver­ständ­nis – von Dichtern; also bitte keine Gedichte schick­en, die so neben­bei ent­standen sind. Ob Sie ein(e) Dich­terIn sind, wis­sen Sie selb­st am besten. Eine vorherige Buch­pub­lika­tion ist für die Teil­nahme nicht zwin­gend (es soll auch Dich­terIn­nen geben, die bish­er keine Zeile veröf­fentlicht haben).

Die Antholo­gie wird in einem guten, ser­iösen Ver­lag erscheinen; das Buch wird auf Buchmessen u.a. die Frank­furter Buchmesse vorgestellt. Nähere Angaben zum Ver­lag kann ich nach dem fer­tiggestell­ten Manuskript machen, da bish­er alles Nötige zwar abge­sprochen wurde, aber noch kein Ver­trag unterze­ich­net ist (hier­für ist üblicher­weise ein fer­tiges Manuskript nötig).

Sinn und Zweck der Antholo­gie ist es, Dichter und Dich­terin­nen mit türkischem Migra­tionsh­in­ter­grund mit ihren Gedicht­en vorzustellen bzw. in den Vorder­grund zu stellen. Und sie zum ersten Mal in einem einzi­gen Band zusam­men­zubrin­gen. Hier­für ist die Art des Gedicht­es genau­so inter­es­sant wie die im Gedicht selb­st behan­del­ten The­men. Da es bish­er keine Antholo­gie dieser Art gab, ist es nun auch aller­höch­ste Zeit!

Wir freuen uns auch über die Weit­er­leitung dieser Auss­chrei­bung. Vie­len Dank für das Ver­trauen und die Unterstützung!

Safiye Can

Zum Link hier­hin: Antolo­ji duyu­rusu / Anthologieausschreibung