23 Jun

A U S F A L L: Stadtlesen Offenbach 2021

23.6.2021, 13–14:30
Lit­er­aturver­anstal­tung: Stadtle­sen mit der Autorin Safiye Can
Offen­bach City
(Gegenüber Deutsche Post City / Komm-Center)
Org. Frauen­büro Offenbach

Achtung: Fällt pan­demiebe­d­ingt aus!