1 Mai

Übersetzung ins Litauische 2022

Mai 2022
Pub­lika­tion in der litauis­chen Lit­er­aturzeitschrift: Poez­i­jos pavasaris
Über­set­zer Antanas Jonynas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kny­gos lei­dy­bą finan­suo­ja Eilėraščius pateikė autoriai
Almanachą sudarė Aivaras Veiknys
Poez­i­jos pavasario svečių kūry­bą atrinko Mar­i­ja Mažulė
Kom­pak­t­inę plokštelę parengė Min­dau­gas Nastaravičius
Redak­torės: Gre­ta Ambraza­itė ir Palmi­ra Mikėnaitė
Kny­gos dailininkė Deiman­tė Rybakovienė
Išlei­do Rašy­to­jų sąjun­gos fon­das, Vilnius
Spaus­di­no „BALTO print“, Vilnius
© Rašy­to­jų sąjun­gos fon­das, 2022ISSN 0235–442X